Vad är specifik värmekapaciteten i termodynamikvärlden?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är specifik värmekapaciteten i termodynamikvärlden? (Tillförd värmemängd)/(Temperaturökning x objektets massa)

Förklaring

Värmekapacitet är förhållandet mellan den värmemängd som tillförs ett objekt och den därav resulterande temperaturökningen. Den specifika värmekapaciteten (värmekapacitivitet) är värmekapaciteten dividerad med objektets massa. Värmekapacitiviteten hos ett ämne kan beskrivas som den mängd energi som går åt för att värma upp ett kilogram av ämnet en grad. Vattens specifika värmekapacitet är 4,18 kJ/(kg grad). Vid fasövergångar som från flytande vatten till is är den specifika värmen som funktion av temperatur diskontinuerlig.Ställ en ny fråga